Archivos

Tots els partits colomencs demanen fons a la Generalitat per a les beques menjadors

01/12/2015
ple novembre 2Captura222

El ple, ahir al vespre | Ajuntament.

Unanimitat. Tots els partits polítics es van posar d’acord en el ple, d’ahir al vespre, per reclamar a la Generalitat el pagament de les beques de menjador.

En una moció, PSC -Govern-, i SOM Gramenet, Ciutadans, ICV-EUiA i PP -oposició- exigeix a la Generalitat que habiliti les partides pressupostàries adients per tal que es puguin atorgar pel curs actual, 2015-2016, les beques-menjador necessàries per atendre les sol·licituds aprovades pels serveis socials. Tots els partits demanen poder garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat.

Santa Coloma va destinar 1,6 milions a 2.100 beques de menjador el 2015.

[+] Info:
MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS SOL—LICITANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE GARANTEIXI BEQUES- MENJADOR A TOTS ELS INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT   AL PLE MUNICIPAL DE 30 DE NOVEMBRE DE 2015

Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra ciutat per oferir una alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics, derivats tant de l’atur creixent com de les retallades en  els diferents programes de garantia de rendes (RMI, prestació contributiva  d’atur, Prepara…)

Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per entitats socials (Creu Roja o Càritas, entre d’altres) com per diverses instàncies de la Generalitat: segons l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix cada 2 dies per privacions materials; esment a la problemàtica en diversos pactes recentment signats com el pacte contra  la  pobresa o el pacte per la infància; diverses  crides per part de la presidència de la Consell Assessor de la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars; reiterats informes elaborats per la Sindicatura de Greuges…

Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant: fa uns anys era bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la conciliació laboral-familiar. Ara també es planteja com una eina per garantir la suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat.

Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya  en  aquesta matèria: art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les Famílies i Decret 160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics.

Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que dedica la Generalitat a les beques menjador porta 4 anys congelada.

Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos congelats ha implicat un enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir   al sistema de beques.

Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de beques i suposa també deixar d’atendre infants que se n’atenien els cursos anteriors. Alhora cal esmentar que els canvis introduïts per la Conselleria han implicat una pèrdua de cobertura que deixa fora del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la sol—licitud de beca.

Atès que aquest Ajuntament malgrat no tenir responsabilitats competencials al respecte, ha anat complementant de forma important i progressiva el sistema de beques del nostre municipi. Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol de 2013 (Moció 34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de menjador “b) Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida pressupostària oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una beca de menjador per limitacions pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels barems econòmics i socials actuals de la família de l’infant. Pel que fa als ajuts d’urgència social, s’ha d’incrementar el suport als ens locals per tal d’atendre els casos de famílies que, tot i que reben una beca de menjador, no poden fer front al pagament de la part que els correspon).en el sentit d’una major dotació pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho necessiti es quedi sense beca de menjador per limitacions pressupostàries.

Ésperaixò que reivindiquem que no pothavercap nen o nena ambdèficitsalimentarisÉspertotaixò que el Grup Municipal de Gent d’esquerres-ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:

ACORDS Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que actualitzi i habiliti les partides pressupostàries adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2015-2016 les beques-menjador necessàries per atendre les sollicituds avaluades pels serveis socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Segon.- Exigir al consell comarcal del Barcelonès que revisi la baremació econòmica per tal d’adequar-se a la situació actual. SegonTercer.- Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a totes les AMPA’s de les escoles de la nostra ciutat.